V47 bugs AMD
#13
Dynamic salt length should work now (New version uploaded). Here are the requested hashes:

Quote:$episerver$*0*NzYyNDg4MDUxMTEx*IdPKaPmk3qyjeth39wskfa3Uei4=
$episerver$*0*MTAwMzA2NzU2MzA2NA==*AH5j3UVOXw1xZsNMe+YxpZ3ZVfk=
$episerver$*0*NDYzMTYzNDgxMjE3*Y/GHMjUSnVNifV4v8QOUijUzAKQ=
$episerver$*0*ODY3MDA2MjEzNjY4MTc=*mXmdSWzR01V+XLo1x6RDeFCdAMI=
$episerver$*0*NjU2*+OX/ZidYAcptLXP9XUl157uDMio=
$episerver$*0*NzU4MzQxNTc1*ZEhhtn62EceaYv0p5ulg7/vuhx4=
$episerver$*0*ODEyMDg4MTQxMzMx*nUcdDm4bgFllgVtw+gx2i9OZ/hk=
$episerver$*0*MzE3MjY0NDEzMw==*n3Oi4HuNhqDrWeQJBUWoqJWg/fg=
$episerver$*0*ODc0MDU4Ng==*EOVy9uNJf2GJGYY2LOOuSetxq7I=
$episerver$*0*NDEwNzcyNDQ1MzQwMjY=*EOEVB8Kvf5MJOvrhGzjVunvxyiw=
$episerver$*0*MjUzNzUxNjgxNzc2*q6bXs10ryElV6hFku6JOyPW2wKQ=
$episerver$*0*NTYz*zkM1dk4WKShJu1l5U6v5IycRle0=
$episerver$*0*MDExNzgzMQ==*tdbjqyFyy9OzqxgaB8rIKdTrALc=
$episerver$*0*NzU4NTI=*efIn4MDfa1J1NubXHNb7jzbAi8w=
$episerver$*0*NDQ2NTI=*qrvIWVjU3AEV2I3O39KVDlrtO5s=
$episerver$*0*Mjc2OA==*uZOBqA6auwA1UUHZEz86WccLziw=
$episerver$*0*NTE3NTI0*SiEcTzOqfnScsdbbaofpXAYN9so=
$episerver$*0*Mg==*wKSK0RxtfALG/VhieBMcnMCMslA=
$episerver$*0*MA==*2cAArafch1BzPOTg2RtR40E8DRE=
$episerver$*0*NTg0MjY2NjczMQ==*U7fPNvz/f+VMjgH3oqhwpPkBIi4=
$episerver$*0*MjcwMTE2*dLPMIvc6aI1SadArNFnY/wpzxg4=
$episerver$*0*MDE0NTA4MTI=*fow9wJg02OOd5yyxanZ9ZtsynKw=
$episerver$*0*NDUzNzc0*k8dCR98er7FtFb8T7UdszZPksx8=
$episerver$*0*Mzc4NTI0NA==*YLDCKTp7WQ/mFXUvRTD43oQ4ksA=
$episerver$*0*NjcxNzQyNjYyODA4NDg=*W4njCqHDw3HQdHaMMMOz2ECCyCM=


Messages In This Thread
V47 bugs AMD - by mastercracker - 08-16-2012, 02:21 AM
Quick tests on catalyst 12.8 - by mastercracker - 08-17-2012, 03:43 AM
RE: V47 bugs AMD - by atom - 08-17-2012, 11:51 AM
RE: V47 bugs AMD - by mastercracker - 08-17-2012, 03:09 PM
RE: V47 bugs AMD - by atom - 08-17-2012, 11:46 PM
RE: V47 bugs AMD - by atom - 08-19-2012, 04:30 PM
RE: V47 bugs AMD - by mastercracker - 08-20-2012, 02:42 AM
RE: V47 bugs AMD - by atom - 08-20-2012, 01:46 PM
RE: V47 bugs AMD - by atom - 08-21-2012, 11:53 AM
RE: V47 bugs AMD - by mastercracker - 08-21-2012, 06:41 PM
RE: V47 bugs AMD - by atom - 08-21-2012, 08:38 PM
RE: V47 bugs AMD - by mastercracker - 08-21-2012, 10:02 PM
RE: V47 bugs AMD - by atom - 08-22-2012, 10:03 AM
RE: V47 bugs AMD - by mastercracker - 08-22-2012, 02:50 PM
RE: V47 bugs AMD - by atom - 08-23-2012, 01:46 PM
RE: V47 bugs AMD - by K9 - 08-23-2012, 04:23 PM
RE: V47 bugs AMD - by atom - 08-23-2012, 04:56 PM
RE: V47 bugs AMD - by K9 - 08-23-2012, 05:10 PM
RE: V47 bugs AMD - by atom - 08-23-2012, 08:38 PM
RE: V47 bugs AMD - by atom - 08-29-2012, 02:08 PM
RE: V47 bugs AMD - by atom - 08-29-2012, 09:54 PM